Besluit algemeen erkende feestdag

3 oktober 2019

Besluit van 20 september 2019, nr. 2016001827, houdende gelijkstelling van 22 mei 2020, 14 mei 2021 en 27 mei 2022 met een algemeen erkende feestdag

Besluit van 20 september 2019, nr. 2016001827, houdende gelijkstelling van 22 mei 2020, 14 mei 2021 en 27 mei 2022 met een algemeen erkende feestdag

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 10 september 2019, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden, nr. 2555622.;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld 22 mei 2020, 14 mei 2021 en 27 mei 2022.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van verschijning van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Apeldoorn, 20 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,F.B.J. Grapperhaus